Bắt đầu Flash tại phút 4:00 trong Video.

Xem thêm Đưa thiết bị Tasmota firmware vào Hass