Bạn cần chút kiến thức các lệnh Linux để thực hành bài này.

Lợi ích của Raspbian GUI + Docker + Hassio:

– Có thể xuất giao diện GUI của Raspberry Pi ra màn hình qua cổng HDMI.

– Sử dụng Raspberry Pi cho các tiện ích khác.

– Sử dụng sự tiện lợi các add-on Hassio/Supervisor để chơi Hass.

Tham khảo thêm:

+ Hassio Install : link

+ Docker document link

+ Other link

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết

Hướng dẫn cài đặt:

1.> Download hệ điều hành Raspberry Pi OS ( Raspbian ) gồm phiên bản có Giao diện đồ họa (GUI) – with desktop ( yêu cầu Pi 4, 2 GB RAM trở lên ) và bản không GUI – Lite. Tham khảo cách flash OS vào thẻ SD tại Cài đặt Hassbian trên Raspberry Pi. Mở kết nối SSH tới Pi sau khi cài đặt : tạo file tên “ssh”, chép vào phân vùng boot của thẻ SD mà chứa OS vừa chép.

2.> Xem hướng dẫn Cài đặt Docker trên Pi

3.> Chạy các lệnh sau để cài đặt Hassio/Supervisor mới nhất lên Docker:

# Dependence

apt-get install bash jq curl avahi-daemon dbus software-properties-common apparmor-utils network-manager

# download script và cài đặt Hassio mới nhất

curl https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh -o installer.sh

bash installer.sh -m raspberrypi3 -d /home/pi/hassio

-m raspberrypi3 : cài lên Pi 3. Xem thêm các loại khác tại link.
-d /home/pi/hassio : thư mục dữ liệu cho hassio.
-m raspberrypi4 : cài lên Pi 4.

Sau khi cài đặt, kiểm tra dịch vụ hassio:

systemctl status hassio-supervisor.service

Nếu dịch vụ chưa chạy thì khởi động dịch vụ hassio:

systemctl enable hassio-supervisor.service

systemctl start hassio-supervisor.service

và truy cập vào IP của Pi chạy Docker : http://DOCKER-HOST-IP:8123

Nếu truy cập vào port 8123 không được, dùng lệnh sau xem hass start trên port 8123 chưa:

netstat -nlp | grep 8123

 

Các lệnh start/stop service của hassio docker:

systemctl start hassio-supervisor.service

systemctl stop hassio-supervisor.service

systemctl enable hassio-supervisor.service