Sử dụng thiết bị USB CC2531 Zigbee giúp kết nối vào Hass rất nhiều thiết bị Zigbee như Xiaomi, Samsung smartthings, philips, sonoff, yale , Tuya …  Bạn có thể sử dụng Tivi Box chạy Zigbee2MQTT để mở rộng mạng zigbee tại mỗi tầng lầu.

Tham khảo:

Zigbee2mqtt documentation : link

Cài đặt:

1.> Chuẩn bị thiết bị USB CC2531 Zigbee và Flash firmware vào USB. Hoặc mua USB CC2531 đã flash firmwave Coordinator có kèm anten và vỏ 3D ủng hộ mình nhé.

2.> Thêm repository URL vào Hassio Add-on Store: https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt

3.> Tìm và cài đặt addon zigbee2mqtt vào Hass.

4.> Xem serial port của CC2531 USB kết nối vào Pi : Supervisor > System > Host system > Hardware

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Hệ thống CCTV AI Shinobi quan sát, ghi hình và xử lý hình ảnh phát hiện chuyển động, nhận dạng đối tượng con người, vật nuôi, phương tiện ... Xem Chi Tiết

5.> Thay đổi IP, user, password của mqtt ( nếu bạn chưa cài đặt MQTT broker, xem thêm MQTT broker ) trong Config của addon zigbee2mqtt :

permit_join: false                   => Thay đổi true mỗi khi thêm thiết bị zigbee mới vào Hass.

mqtt:
 base_topic: zigbee2mqtt
 server: 'mqtt://192.168.1.x'      => mqtt ip của bạn.
 user: mqtt_user                      => mqtt user của bạn.
 password: mqtt_pass             => mqtt password của bạn.

serial:
 port: /dev/ttyACM0

advanced:
 log_level: info
 channel: 11             => kênh phát zigbee.

==> Lưu Config file và Start addon. Nhấn REFRESH để xem log.

6.> Tiến hành kết nối / Pair thiết bị zigbee với Hass:

Bạn cần thay đổi permit_join: true mỗi khi cần kết nối với thiết bị zigbee mới vào Hass nhé. Bạn có thể thay đổi trên web quản trị (FrontEnd) của zigbee2mqtt.

Tiến hành reset thiết bị zigbee để đưa vào Pair mode.

Module CC2531 sẽ dò tìm thiết bị và đưa vào Hass. Nhấn REFRESH log bạn sẽ thấy các đoạn như sau:

zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: Device ‘0x00158d00022f7fec‘ joined
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“type”:”device_connected”,”message”:{“friendly_name”:”0x00158d00022f7fec”}}’
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: Starting interview of ‘0x00158d00022f7fec
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“type”:”pairing”,”message”:”interview_started”,”meta”:{“friendly_name”:”0x00158d00022f7fec”}}’
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:43: MQTT publish: topic ‘homeassistant/binary_sensor/0x00158d00022f7fec/contact/config’, payload ‘{“payload_on”:false,”payload_off”:true,”value_template”:”{{ value_json.contact

Đến đây MQTT Integration của Hass đã nhận thiết bị zigbee mới : Configuration > Integrations > MQTT . Bạn có thể thêm thiết bị zigbee mới vào GUI.

Zigbee2Mqtt đã hỗ trợ giao diện (frontend) để bạn có thể kiểm tra, kết nối, cấu hình các thiết bị zigbee thật tiện lợi.

Do các thiết bị zigbee và wifi  hoạt động cùng băng tầng 2.4 GHz nên để mạng zigbee hoạt động ổn định, bạn cần tham khảo thêm tiêu chí cường độ tín hiệu Wifi RSSI và các kênh hoạt động của wifi và zigbee để chọn kênh thích hợp cho mạng zigbee.