Thiết bị Zigbee CC2531 USB giúp kết nối và đưa vào Hass rất nhiều thiết bị Zigbee như Xiaomi, Samsung smartthings, philips, sonoff, yale

Tham khảo:

Zigbee2mqtt documentation : link

Cài đặt:

1.> Chuẩn bị thiết bị Zigbee CC2531 USB và Flash firmware vào USB. Mua USB flash sẵn tại shop-hcm, shop-hanoi, shop-hanoi2

2.> Thêm repository URL vào Hassio Add-on Store: https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt

3.> Tìm và cài đặt addon zigbee2mqtt vào Hass.

4.> Xem serial port của CC2531 USB kết nối vào Pi : Supervisor > System > Host system > Hardware

5.> Thay đổi IP, user, password của mqtt ( nếu bạn chưa cài đặt MQTT broker, xem thêm MQTT broker ) trong Config của addon zigbee2mqtt :

mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: ‘mqtt://192.168.1.x’      => mqtt ip của bạn.
user: mqtt_user                      => mqtt user của bạn.
password: mqtt_pass             => mqtt password của bạn.

permit_join: false                   => Thay đổi true mỗi khi thêm thiết bị zigbee mới vào Hass.

serial:
port: /dev/ttyACM0

==> Lưu Config file và Start addon. Nhấn REFRESH để xem log.

6.> Tiến hành kết nối / Pair thiết bị zigbee với Hass:

Bạn cần thay đổi permit_join: true mỗi khi cần kết nối với thiết bị zigbee mới vào Hass nhé.

Tiến hành reset thiết bị zigbee để đưa vào Pair mode.

Module CC2531 sẽ dò tìm thiết bị và đưa vào Hass. Nhấn REFRESH log bạn sẽ thấy các đoạn như sau:

zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: Device ‘0x00158d00022f7fec‘ joined
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“type”:”device_connected”,”message”:{“friendly_name”:”0x00158d00022f7fec”}}’
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: Starting interview of ‘0x00158d00022f7fec
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“type”:”pairing”,”message”:”interview_started”,”meta”:{“friendly_name”:”0x00158d00022f7fec”}}’
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:43: MQTT publish: topic ‘homeassistant/binary_sensor/0x00158d00022f7fec/contact/config’, payload ‘{“payload_on”:false,”payload_off”:true,”value_template”:”{{ value_json.contact

 

Đến đây MQTT Integration của Hass đã nhận thiết bị zigbee mới : Configuration > Integrations > MQTT . Bạn có thể thêm thiết bị zigbee mới vào GUI.

Dùng zigbee2mqtt networkmap để hiển thị các thiết bị zigbee

Tham khảo tại github : link

1.> Tải xuống custom_components : https://github.com/rgruebel/ha_zigbee2mqtt_networkmap

2.> Chép “custom_components / zigbee2mqtt_networkmap” vào thư mục “custom_components” của bạn.

3.> Thêm phần sau vào cấu hình còniguration.yaml của bạn :

 webhook:
 
 zigbee2mqtt_networkmap:
   #topic: your topic (optional, default zigbee2mqtt)
 panel_iframe:
   networkmap:
     title: 'Zigbee Map'
     url: '/local/community/zigbee2mqtt_networkmap/map.html'
     icon: 'mdi:graphql'

 

4.> Khởi động lại Homeassistant. Kiểm tra Zigbee Map bên trái Menu của GUI.