Sử dụng thiết bị USB CC2531, CC2652P Zigbee giúp kết nối vào Hass rất nhiều thiết bị Zigbee như Xiaomi, Samsung smartthings, philips, sonoff, yale , Tuya …  Bạn cũng có thể sử dụng LAN Hub zigbee cc2652p làm chức năng Coordinator để kết nối thiết bị zigbee tại mỗi tầng lầu.

Tham khảo:

Zigbee2mqtt documentation : link

Cài đặt:

1.> Chuẩn bị thiết bị USB CC2531, CC2652P đã flash firmwave Coordinator.

 

2.> Thêm repository URL vào Hassio Add-on Store: https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt

3.> Tìm và cài đặt addon zigbee2mqtt vào Hass.

Giới thiệu: Thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để nhận và gửi mã IR. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường. Xem Chi Tiết

4.> Xem serial port của CC2531, CC2652P USB kết nối vào Pi :

+ USB CC2531 sẽ được nhận là ttyACM0

+ USB CC2652P sẽ được nhận là ttyUSB0

5.> Thay đổi IP, user, password của mqtt ( nếu bạn chưa cài đặt MQTT broker, xem thêm MQTT broker ) trong Config của addon zigbee2mqtt :

permit_join: false
mqtt:
 base_topic: zigbee2mqtt
 server: 'mqtt://192.168.1.x'      => mqtt ip của bạn.
 user: mqtt_user                      => mqtt user của bạn.
 password: mqtt_pass             => mqtt password của bạn.

serial:
 port: /dev/ttyUSB0

advanced:
 log_level: info
 channel: 11             => kênh phát zigbee.

==> Lưu Config file và Start addon. Nhấn REFRESH để xem log.

Bạn nên chọn Watch dogShow in sidebar để hiện mục Zigbee2mqtt bên trái menu:

6.> Tiến hành kết nối (pair) thiết bị zigbee với Hass:

Sau khi Start zigbee2mqtt, bạn click vào mục Zigbee2mqtt bên trái menu. Màn hình Zigbee2mqtt sẽ hiện ra, bạn chọn Permit Join (All) để cho phép kết nối với thiết bị zigbee (pair). Khi pair xong thì chọn lại Disable nhé.

Tiến hành reset thiết bị zigbee để đưa vào Pair mode.

Module CC2531, CC2652P sẽ dò tìm thiết bị và đưa vào Hass. Nhấn REFRESH log bạn sẽ thấy các đoạn như sau:

zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: Device ‘0x00158d00022f7fec‘ joined
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“type”:”device_connected”,”message”:{“friendly_name”:”0x00158d00022f7fec”}}’
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: Starting interview of ‘0x00158d00022f7fec
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:40: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/log’, payload ‘{“type”:”pairing”,”message”:”interview_started”,”meta”:{“friendly_name”:”0x00158d00022f7fec”}}’
zigbee2mqtt:info 2020-02-21 23:53:43: MQTT publish: topic ‘homeassistant/binary_sensor/0x00158d00022f7fec/contact/config’, payload ‘{“payload_on”:false,”payload_off”:true,”value_template”:”{{ value_json.contact

Đến đây MQTT Integration của Hass đã nhận thiết bị zigbee mới : Configuration > Integrations > MQTT . Bạn có thể thêm thiết bị zigbee mới vào GUI.

Do các thiết bị zigbee và wifi hoạt động cùng băng tầng 2.4 GHz nên để mạng zigbee hoạt động ổn định, bạn cần tham khảo thêm tiêu chí cường độ tín hiệu Wifi RSSI và các kênh hoạt động của wifi và zigbee để chọn kênh thích hợp cho mạng zigbee.