Sử dụng thiết bị Sonoff Bridge để nhận các tín hiệu RF433 của các cảm biến RF433 như cảm biến cửa mở, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ …

Cài đặt:

1.> Flash và cấu hình Tasmota cho thiết bị Sonoff Bridge. Tham khảo trong Video. Mua Sonoff Bridge đã flash tasmota tại đây.

2.> Vào Console của Sonoff Bridge, kích hoạt thiết bị cảm biến để gửi tín hiệu RF433. Chúng ta sẽ nhận được tín hiệu và mã cho cảm biến trong console của Sonoff Bridge.

3.> Tham khảo mqtt binary sensor để cấu hình vào Hass:

Bạn xem hình để điều chỉnh đúng khoảng trắng (space) nhé.

binary_sensor:
  – platform: mqtt
    name: “Air Door”
    state_topic: “tele/sb_cad6e1/RESULT”
    payload_on: “EB41AE”
    payload_off: “EB41A7”
    qos: 2
    device_class: door
    value_template: ‘{{value_json.RfReceived.Data}}’

4.> Restart lại Hass.

Để điều khiển các công tắc RF thì bạn cần sử dụng các command cho RF Bridge tại đây nhé.

Tham khảo Tasmota Rule:

+ Tasmota Rule Video