Sử dụng thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để nhận và gửi mã IR của các Remote hồng ngoại IR. Lưu ý: Nếu bạn chưa từng sử dụng Tasmota, MQTT thì vui lòng chọn giải pháp điều khiển IR bằng thiết bị broadlink rm cho dễ nhé.

Bạn có thể sử dụng IRHVAC để gửi IR code có sẵn của nhiều hãng thông dụng mà không cần phải lấy mã code từng nút:
IRHVAC {“Vendor”:”Mitsubishi_Heavy_152″, “Power”:”On”,”Mode”:”Hot”,”FanSpeed”:3,”Temp”:22.5}

Có thể làm đồng bộ phản hồi 2 chiều trên Hass cho các thiết bị thông dụng:

tele/ts06_FB0A48/RESULT = {“IrReceived”:{“Protocol”:”LG2″,”Bits”:28,”Data”:”0x8800E20″,”DataLSB”:”0x10017004″,”Repeat”:0,“IRHVAC”:{“Vendor”:”LG”,”Model”:2,”Mode”:”Cool”,”Power”:”On“,”Celsius”:”On”,”Temp”:29,”FanSpeed”:”Medium”,”SwingV”:”Off”,”SwingH”:”Off”,”Quiet”:”Off”,”Turbo”:”Off”,”Econo”:”Off”,”Light”:”Off”,”Filter”:”Off”,”Clean”:”Off”,”Beep”:”Off”,”Sleep”:-1}}}
tele/ts06_FB0A48/RESULT = {“IrReceived”:{“Protocol”:”LG2″,”Bits”:28,”Data”:”0x88C0051″,”DataLSB”:”0x1031008A”,”Repeat”:0,“IRHVAC”:{“Vendor”:”LG”,”Model”:2,”Mode”:”Cool”,”Power”:”Off“,”Celsius”:”On”,”Temp”:15,”FanSpeed”:”Auto”,”SwingV”:”Off”,”SwingH”:”Off”,”Quiet”:”Off”,”Turbo”:”Off”,”Econo”:”Off”,”Light”:”Off”,”Filter”:”Off”,”Clean”:”Off”,”Beep”:”Off”,”Sleep”:-1}}}

 

Cài đặt:

1.> Bạn cần thiết bị hồng ngoại IR đã flash Tasmota. Vui lòng tham khảo sản phẩm tại đây.

2.> Sau khi kết nối wifi cho thiết bị, bạn vào Tasmota của thiết bị, cấu hình MQTT cho thiết bị, lưu lại mqtt topic.

3.> Bạn vào Console của Tasmota, bấm nút trên Remote vào thiết bị hồng ngoại IR để nhận IR code.

+ Nếu thiết bị hồng ngoại IR nhận biết Remote thông dụng thì sẽ hiện như sau:

{“IrReceived”:{“Protocol”:”LG2″,”Bits”:28,”Data”:”0x8800E0E”,”DataLSB”:”0x10017070″,”Repeat”:0,“IRHVAC”:{“Vendor”:”LG”,”Model”:2,”Mode”:”Cool”,”Power”:”On”,”Celsius”:”On”,”Temp”:29,”FanSpeed”:”Min”,”SwingV”:”Off”,”SwingH”:”Off”,”Quiet”:”Off”,”Turbo”:”Off”,”Econo”:”Off”,”Light”:”Off”,”Filter”:”Off”,”Clean”:”Off”,”Beep”:”Off”,”Sleep”:-1},”RawData”:”+3350-9830+530-1545+540-500+535fG-520+510-1550Ih+515hIhIhIhIhIcIhIhIhIhIjI-1540G-1555KhIfGhIhIhI-1560IjInKhI”,”RawDataInfo”:[59,59,0]}}

+ Nếu thiết bị hồng ngoại IR KHÔNG nhận biết Remote thì sẽ hiện như sau:

{“IrReceived”:{“Protocol”:”UNKNOWN”,”Bits”:48,”Hash”:”0xBBB0D338″,”Repeat”:0,”RawData”:”+645-1875+650b+1910-610DeCbCbDeDeCbDeCbD-615DeCbCbCbCbDfC-1850+1935eDeCbCbC-21200+670bCbDfDeCbCbDeDfCbDfCbDfDeC-1870CbCbCbDeAgHfDfAbCbC”,”RawDataInfo”:[95,95,0]}}

4.> Cấu hình switch yaml cho thiết bị IR trên Hass:

+ Nếu thiết bị hồng ngoại IR nhận biết Remote thông dụng:

Cách 1:

switch:
 - platform: mqtt
  name: "irlg_bed_power"
  command_topic: "cmnd/mqtt_topic/IRSEND"
  payload_on: '{"Protocol":"LG2","Bits":28,"Data":"0x8800E0E","DataLSB":"0x10017070","Repeat":0"}'
  payload_off: '{"Protocol":"LG2","Bits":28,"Data":"0x88C0051","DataLSB":"0x1031008A","Repeat":0}'
  qos: 1

Nếu bạn dùng HASS phiên bản mới thì dùng code này:
mqtt:
 switch:
  - name: "irlg_bed_power"
   command_topic: "cmnd/mqtt_topic/IRSEND"
   payload_on: '{"Protocol":"LG2","Bits":28,"Data":"0x8800E0E","DataLSB":"0x10017070","Repeat":0"}'
   payload_off: '{"Protocol":"LG2","Bits":28,"Data":"0x88C0051","DataLSB":"0x1031008A","Repeat":0}'
   qos: 1

Cách 2:

switch:
 - platform: mqtt
  name: "irlg_bed_power"
  command_topic: "cmnd/mqtt_topic/IRHVAC"
  payload_on: '{"Vendor":"LG","Model":2,"Mode":"Cool","Power":"On","Celsius":"On","Temp":29,"FanSpeed":"Min","SwingV":"Off","SwingH":"Off","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"Off","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}'
  payload_off: '{"Vendor":"LG","Model":2,"Mode":"Cool","Power":"Off"}'
  qos: 1
 ==> Với cách 2, bạn tham khảo thêm IRHVAC ,sau đó thay đổi các giá trị tương ứng mà không cần phải lấy mã từng nút.

+ Nếu thiết bị hồng ngoại IR KHÔNG nhận biết Remote thông dụng thì bạn sử dụng RawData của IR code, thêm “0,” vào trước RawData :

switch:
 - platform: mqtt
  name: "ir_labfan_swing"
  command_topic: "cmnd/tesp12_1CE79F/IRSEND"
  payload_on: "0,+640-1905+620b+1880cBaCbCbD-645DaDaDaDeCb+670-1850CbCbDaDe+1855fDaCbCbCbCbD-19975EbCbDaDaCbCbDaDaDaDaDeCbCbCbCbDaDaHfDaC-1900CbCbCbD"
  payload_off: "0,+645-1905+620b+1880-640DeCbCbDeDeDeDeC-1900DeCbCbDe+590-1930DeDeCbDeCbCbDeC-21230AfCbDeDeCfCbDeDeDeDeCbDeCfCb+1935gCbDeDeCbDeCb+670-1830BeC"
  qos: 1

5.> Reload lại thực thể MQTT hoặc khởi động lại Hass.

Có thể kết hợp HASS custom component Tasmota-IRHVAC để làm phản hồi 2 chiều cho điều hòa, quạt …