Sử dụng custom component SonoffLAN có thể điều khiển các thiết bị Sonoff trong mạng cục bộ ( LAN ) không cần flash firmware khác như Tasmota, ESPHome.

Yêu cầu:

+ Firmware của thiết bị Sonoff từ v3+ trở lên. Thiết bị đã được thêm vào app eWeLink.

+ Router Wifi hỗ trợ Multicast ( chức năng IPTV ).

+ Tham khảo thêm tại github SonoffLAN

Các bước thực hiện:

– Chép custom component SonoffLAN vào thư mục custom_components của Hass.

– Khai bảo cấu hình bên dưới vào Configuration file.

sonoff:
username: mymail@gmail.com
password: mypassword
reload: once

Hoặc:

sonoff:
username: +910123456789 # important to use country code
password: mypassword
reload: once

Xem thêm các đối số( Parameters ) tại SonoffLAN Parameters

– Khởi động lại Hass.

Hass sẽ tự động nhận các thiết bị Sonoff trong tài khoản eWeLink của bạn. Thêm thiết bị vào GUI sử dụng nhé!

Mời bạn tham khảo các công tắc Sonoff tại đây nhé