Sử dụng custom component SonoffLAN có thể điều khiển các thiết bị Sonoff trong mạng cục bộ ( LAN ) không cần flash firmware khác như Tasmota, ESPHome.

Yêu cầu:

+ Firmware của thiết bị Sonoff từ v3+ trở lên. Thiết bị đã được thêm vào app eWeLink.

+ Router Wifi hỗ trợ Multicast ( có chức năng IPTV ).

+ Tham khảo thêm tại github SonoffLAN

Các bước thực hiện:

– Chép custom component SonoffLAN vào thư mục custom_components của Hass.

– Khai bảo cấu hình bên dưới vào Configuration file.

sonoff:
  username: mymail@gmail.com
  password: mypassword
  reload: once

Hoặc:

sonoff:
  username: +910123456789
  password: mypassword
  reload: once

Xem thêm các đối số( Parameters ) tại SonoffLAN Parameters

– Khởi động lại Hass.

Hass sẽ tự động nhận các thiết bị Sonoff trong tài khoản eWeLink của bạn. Thêm thiết bị vào GUI sử dụng nhé!