Sử dụng thiết bị Trung tâm Xiaomi – Mijia Gateway v2 để kết nối các cảm biến Xiaomi Zigbee như cảm biến cửa mở, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ …

+ Router của bạn phải hỗ trợ multicast wifi.

Nếu sử dụng Xiaomi Gateway Aqara thì có thể phải tiến hành mở port khi đưa vào Hass.

Nếu bạn sử dụng Xiaomi Zigbee BLE Gateway v3 ( shop1, shop2 ) thì tham khảo tại đây nhé.

Cài đặt:

  1. Dùng Mi Home app để kết nối Xiaomi Gateway vào Router của bạn => Lưu lại IP và MAC của Gateway. Lưu ý : Không Upgrade thiết bị Xiaomi Gateway khi kết nối với App.
  2. Lấy Developer key để kết nối với Hass.
  3. Dùng Mi Home app để thêm các cảm biến Zigbee vào Gateway.
  4. Từ build 0.112, Xiaomi Aqara component được cài đặt trực tiếp tại Integration của Hass.

Build thấp hơn 0.112 thì bạn cấu hình như sau vào configuration file cúa Hass:

Bạn xem hình để điều chỉnh đúng khoảng trắng (space) nhé.

############### XIAOMI

# Gateway
xiaomi_aqara:
  interface: ‘192.168.1.x’                                  => IP của Pi.
  discovery_retry: 5
  gateways:
    – mac: 7811dce18acd                      => MAC của Gateway
      key: v8fvd767dxcixxxx                  => Developer Key của Gateway
      host: 192.168.1.X                        => IP của Gateway