Cấu hình với zigbee2mqtt:

Cần cài đặt zigbee2mqtt hoạt động độc lập làm chức năng Coordinator tại mỗi khu vực, tầng lầu. Xem hướng dẫn cài đặt cho LinuxDockerPython Env, hoặc cài thêm 1 addon zigbee2mqtt.

Cấu hình:

serial: 
  port: 'tcp://IP:8888' => thay thế IP của module.
  adapter: ezsp

Các thông số khác như sử dụng USB cc2652p.

Cấu hình với ZHA:

 Trong Home Assistant (yêu cầu phiên bản 0.113+), vào Cấu hình – Tích hợp, nhấp vào biểu tượng +, tìm kiếm tích hợp ZHA và chọn nó.

chọn “Nhập Thủ công” cho cổng nối tiếp
đối với Loại Radio, chọn “EZSP”
dưới đường dẫn thiết bị nối tiếp, nhập socket://[địa chỉ IP của zbbridge]:8888 thay thế [địa chỉ IP của zbbridge] bằng địa chỉ IP của nó. Không sử dụng tên máy chủ.
nếu bạn đã thay đổi số cổng, hãy sử dụng số cổng của bạn
đặt tốc độ cổng thành “115200”
khi ZbBridge được phát hiện, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận

Chúc bạn thành công nhé!