Cách đơn giản nhất để điều khiển thiết bị Tuya với Hass là qua Server Cloud, sử dụng Integration Tuya ( home-assistant.io/integrations/tuya/ ). Tuy nhiên kết nối qua Cloud sẽ bị phụ thuộc vào internet nhanh chậm. Lưu ý, hiện tại công tắc flash Tasmota vô HASS vẫn là ổn định nhất nhé.

Cách hơi phức tạp chút là sử dụng custom component để điều khiển thiết bị Tuya tại mạng cục bộ ( LAN ) dùng token / key của thiết bị ( LocalKey và DeviceId ) :

Cách 1 : sử dụng Cloud Project của Tuya. Xem Video.

Cách 2 : sử dụng Bluestacks.
  + Cài đặt Bluestacks trên máy tính và tiến hành root Bluestacks. Cài đặt ES File Explorer vào Bluestacks và cho phép “Root Explorer”. Bạn nhờ anh Google giúp đỡ phần này nhé.
  + Cài đặt phiên bản SmartLife v3.6.1 – APK tải tại đây: apkpure.com/smart-life-smart-living/com.tuya.smartlife/download/70-APK
 + Dùng “ES File Explorer”, chuyển đến thư mục chứa dữ liệu “/data/data/com.tuya.smartlife/shared_prefs” và mở file preferences_global_key_XXXXX.xml, bạn sẽ tìm thấy localKey và devId cho từng thiết bị Tuya.

– Chép custom component sau vào Hass : localtuya-homeassistant
– Xem thêm hướng dẫn tại github của component này để thêm cấu hình vào Hass.
– Khởi động lại Hass.

Lưu ý:

Nếu bạn thấy có lỗi trong log liên quan đến decode như bên dưới thì dùng protocol_version: 3.1

File “/usr/local/lib/python3.7/json/__init__.py”, line 348, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File “/usr/local/lib/python3.7/json/decoder.py”, line 337, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File “/usr/local/lib/python3.7/json/decoder.py”, line 355, in raw_decode
raise JSONDecodeError(“Expecting value”, s, err.value) from None