Tham khảo:

– Unix/Linux Ubuntu cơ bản : link

Các lệnh Linux – Ubuntu cơ bản

  1. Các lệnh cơ bản trong Terminal Linux : phần 1
  2. Các lệnh cơ bản trong Terminal Linux : phần 2
  3. Tạo file nén và giải nén file trong Linux.
  4. Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu.

Updating …..