Các Add-ons cơ bản cần thiết khi bắt đầu Hass:

  • Configuration : dùng để truy cập và biên soạn file bằng giao diện Web.
  • Visual Studio Code : dùng để biên soạn file cấu hình / code bằng giao diện Web cho Hassio.
  • Samba share : chức năng share file trực tiếp tới Windows, dùng để truy cập và biên soạn file.
  • SSH Server : dùng để mở kết nối SSH tới Hass.io của Pi.
  • Log Viewer : Công cụ xem Log của Hass trên giao diện web.

Tham khảo:

+ Add-ons : link

Ví dụ cài đặt:

Truy cập vào Web của Hass : http://IP:8123

Nhấp vào biểu tượng menu ở trên cùng bên trái, vào Configuration > Add-ons, Backup & Supervisor, click vào ADD-ONS STORE

Tìm “Configuration” trong thanh tìm kiếm.

Cài đặt Configuration add-on. Sau khi cài đặt, click Start để chạy dịch vụ (service) này. Sau đó, click OPEN WEB GUI để có thể đọc và biên soạn các file cấu hình của Hass.

Click vào biểu tượng Folder để vào thư mục /config của Hass.