Tham khảo bản gốc English:

+ Home-assistant : link

+ Juan’s post : link

Cài đặt Themes :

Trước tiên, bạn cần tạo một tập tin yaml ( ví dụ : dark_green.yaml ) đặt trong thư mục ( ví dụ : themes ) nằm trong Cấu hình ( Config ) của Home Assistant. Sau đó, mở file yaml ( dark_green.yaml ) và chép mã theme Dark Green trong đường dẫn Juan’s post vào file. Lưu file yaml. Bạn làm tương tụ cho các theme khác.

Sau đó, mở file configuration.yaml của Home Assistant và cấu hình frontend như sau:

# Enables the frontend
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes/

Lưu các thay đổi và khởi động lại Home Assistant.
Sau đó, vào giao diện của Hass > vào Profile của bạn > Chọn Theme để sử dụng.