Sử dụng TasmoAdmin để điều khiển và cập nhật Firmware cho nhiều thiết bị Tasmota cùng lúc rất tiện lợi.

Tham khảo:

+ TasmoAdmin Github : link

Các tính năng nổi bật:

  1. Bảo vệ đăng nhập từ xa.
  2. Cập nhật firmware cho nhiều thiết bị và tự động tải firmware mới nhất từ Tasmota GitHub.
  3. Hiển thị thông tin thiết bị và Cấu hình thiết bị.
  4. Tự động quét để tìm thiết bị Tasmota.
  5. Hỗ trợ nhiều cảm biến
  6. Gửi lệnh đến các thiết bị được chọn.

Nền tảng được hỗ trợ :

  • Add-on : TasmoAdmin
  • Linux :  Apache2 và nginx
  • Windows : XAMPP
  • Docker.

Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại github.