Sử dụng add-on DHCP Server để cấp phát IP động và tĩnh cho mạng cục bộ rất tiện lợi, nhanh chóng.

Tham khảo:

+ Home Assistant : link

Cài đặt:

Vào Hassio / Supervisor > tìm add-on “DHCP Server” > Tiến hành cài đặt add-on.

Sau khi cài đặt, thay đổi các thông số tương ứng:

default_lease: 86400
max_lease: 172800
domain: mynetwork.local
dns:
– 8.8.8.8
– 8.8.4.4
networks:
– subnet: 192.168.1.0
netmask: 255.255.255.0
range_start: 192.168.1.100
range_end: 192.168.1.200
broadcast: 192.168.1.255
gateway: 192.168.1.1
interface: eth0                              => Dùng lệnh “ifconfig” để xem interface của Pi.
hosts:                                              => Phần này dành cấp IP tĩnh cho thiết bị.
– name: neo_buld
mac: ‘bc:dd:c2:8e:9f:d0’
ip: 192.168.1.11

Tiến hành Cấu hình IP tĩnh cho Pi.

Giới thiệu: Thiết bị điều khiển hồng ngoại IR fw Tasmota MQTT để nhận và gửi mã IR. Xem Chi Tiết
Giới thiệu: Bảng điều khiển Sonoff NSPanel màn hình cảm ứng âm tường. Xem Chi Tiết

Trước khí Start add-on này, truy cập vào Router của Pi và tắt chức năng DHCP Server của Router nhé.

Nhấn Start để chạy add-on DHCP Server. Nhấn REFESH Log để xem.

Khi thiết bị được thêm vào mạng, nhấn REFESH Log để xem IP và MAC của thiết bị mới thêm vào. Sử dụng thông tin IP và MAC để cấp tĩnh cho thiết bị tại phần hosts ở trên.

Server starting service.
DHCPREQUEST for 192.168.30.105 from 68:07:15:39:6e:c6 via eth0: lease 192.168.30.105 unavailable.
DHCPNAK on 192.168.30.105 to 68:07:15:39:6e:c6 via eth0
DHCPDISCOVER from 68:07:15:39:6e:c6 via eth0
DHCPOFFER on 192.168.30.25 to 68:07:15:39:6e:c6 via eth0
DHCPREQUEST for 192.168.30.25 (192.168.30.115) from 68:07:15:39:6e:c6 via eth0
DHCPACK on 192.168.30.25 to 68:07:15:39:6e:c6 via eth0
DHCPREQUEST for 192.168.30.25 from 68:07:15:39:6e:c6 via eth0
DHCPACK on 192.168.30.25 to 68:07:15:39:6e:c6 via eth0