Tham khảo:

Tasmota wiki link.

Nâng cấp Tasmota Firmware OTA:

Tải firmware nâng cấp tại link.

Mở trang admin web UI của thiết bị sonoff, chọn Firmware Upgrade.

 

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

Upgrade by web server

Nếu bạn muốn tự động nâng cấp lên phiên bản mới nhất từ web Server, chọn Start Upgrade.

Trong quá trình cập nhật, nó sẽ download và cài đặt bản tasmota-minimal.bin trước, sau đó là bản mới nhất. Nó tự động thực hiện tất cả trong 2 – 5 phút.

Upgrade by file upload

Bạn cần download bản mini firmware (tasmota-minimal.bin), chọn Choose File để tải lên web UI và tiến hành nâng cấp trước.

Sau khi cài xong bản mini firmware, bạn vào lại Firmware Upgrade , chọn Choose File để tải file firmware bạn muốn nâng cấp (tasmota.bin) và chọn Start upgrade.