Bước 1: Truy cập trang cấu hình của Router TOTOLINK.

Truy cập địa chỉ web admin của Router : 192.168.1.1 . Nhập user name và password là admin

Bước 2. Cấu hình Port Forwarding

Truy cập theo đường dẫn Advanced Setting >  Firewall > Port Forwarding

  • Port Forwarding: chọn Enable để bật tính năng.
  • IP Address: điền địa chỉ IP cần forward vào trong. Ví dụ như IP của Pi.
  • Internal Port: Port trong của thiết bị. Ví dụ này là port: 8080
  • External Port: Port ngoài cần mở để tín hiệu đi vào. Ví dụ này là port: 8080
  • Remote IP: any (cho phép tất cả các IP ngoài mạng truy cập vào)
  • Comment: Ghi chú

Chú ý:   Port mặc định của Router TOTOLINK là port 80, nếu NAT port 80 của thiết bị ra ngoài thì cần phải đổi port trên Router sang 1 port khác : Vào mục advanced setting > Network > WAN setting > Web Server Port