Sử dụng esptool để tiến hành backup Firmware ewelink gốc trước khi flash firmware mới.

  1. Tham khảo gitHub esptool để cài đặt tool trên Linux OS.
  2. Kết nối mạch Sonoff eWelink vào máy Linux OS. Tham khảo thêm : link
  3. Đặt mạch Sonoff vào Flash Mode, sau đó chạy lệnh sau đây:

For 1M Flash:
python esptool.py -b 115200 –port COM3 read_flash 0x000000 0x100000 flash_1M.bin 

For 4M Flash:
python esptool.py -b 115200 –port COM3 read_flash 0x00000 0x400000 flash_4M.bin

 

Ví dụ cho công tắc sonoff T2,T3:

esptool.py -p /dev/ttyUSB0 -b 115200 read_flash 0x000000 0x100000 t23_mac.bin

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

Lưu file firmware gốc (t23_mac.bin) và tiến hành flash firmware khác cho Sonoff.

 

Sử dụng Tasmotize tool để Flash và Backup:

Tham khảo : link

Tham khảo thêm:

+ Backup & Restore Official Firmware of Sonoff WiFi : link