Tham khảo:

+ Broadlink RM in Home-assistant.io : link

Cấu hình:

– Dùng App của Broadlink ( IHC, Broadlink ) để kết nối thiết bị với Router. Cấu hình IP tĩnh cho thiết bị trên Router. Nếu bạn dùng broadlink RM 4 Series thì tham khảo thêm tại đây nhé. Lưu ý, dùng bản broadlink RM 3 series có thể vừa dùng app IHC vừa dùng với Hass được nhé.

– Dùng IP và MAC của thiết bị để kết nối trực tiếp với Hass.

– Thêm cấu hình broadlink switch vào configuration file của Hass:

Sử dụng các loại ( type ) này cho RM4 series : rm4_mini, rm4_pro, rm4c_mini, rm4c_pro

Bạn xem hình để điều chỉnh đúng khoảng trắng (space) nhé.

switch:

# Broadlink rm mini
  – platform: broadlink
    host: IP
    mac: ‘MAC’
    type: rm_mini
    friendly_name: ‘remote_rm_mini’
    timeout: 20

# Broadlink rm2 pro plus
  – platform: broadlink
    host: IP
    mac: ‘MAC’
    type: rm2_pro_plus
    friendly_name: ‘remote_rm_pro’
    timeout: 20

– Sau khi restart Hass, tiến hành học mã  tín hiệu Remote hồng ngoại IR ( TV, máy lạnh ) và radio RF ( cửa cuốn, rèm cửa ).

– Đưa mã tín hiệu Remote vào Hass:

# Broadlink rm mini
– platform: broadlink
  host: IP
  mac: ‘MAC’
  type: rm_mini
  friendly_name: ‘remote_rm_mini’
  timeout: 20
  switches:
    a3_air_cold_29:                                           ==> Thực thể switch.a3_air_cold_29 sẽ được thêm vào Hass.
    friendly_name: “Cold Air 29”
    command_on: ‘JgBQAgwQDg4ODw4ODg4OAANEbzsMLA0QDg4ODw0rDRAODg4ODg8OKg0QDisMLA0QDioNLA0sDSwMLA0QDg4OKwwQDg8NDw4ODg8NDw4ODg8ODg4ODisNEA0rDRANDw4ODisNLAwQDg8NDw4ODg8ODg4ODg8ODg4ODg8ODg4rDQ8ODw4ODisMLA0sDRANDw4rDCwNLA0ABHpwOwwsDRAODg4PDSsNEA0PDg4ODw4qDRAOKwwsDRAOKg0sDSwMLQwsDRAODg4rDBAODg4PDg4ODw0PDg4ODw4ODg4ODw4qDRAODg4PDQ8OKwwQDisMLA0sDRANKw0QDg4OKwwsDSwNEA0PDg4ODw4ODg4ODw4rDCwNLA0PDisNLAwtDAAEe3A6DSwMEA4PDQ8OKwwQDg4ODw4ODisMEA4rDSwMEA4rDCwNLA0sDSwMEA4ODisNEA0PDg4ODw0PDg4ODw4ODg4ODw4ODg8NDw4ODg8NDw4ODg8OKg0QDg4OKwwtDSsNEA4ODg4OKw0QDSsNLA0sDBAODg4PDg4ODw0PDg4ODw4ODg4ODw4ODg4ODw4ODisNDw4rDQ8ODw4ODg4ODw4ODg8ODg4ODg8ODg4ODg8ODg4PDQ8ODg4rDSwMEA4ODg8ODg4PDQ8ODg4PDQ8ODg4rDSwMEA4PDQ8ODg4PDQ8ODg4PDg4ODg4PDg4ODw0PDg4ODw4ODisMEA4ODg8ODg4PDSsNLA0PDg8ODg4ODg8ODg4PDSsNEA4ODg4ODw4ODg4ODw4ODg8NDw4rDCwNEA4ODisMLQwADQUAAAAAAAAAAA==’
    command_off: ‘JgBQAg8NDw0QDQ8NDw0PAANAcjgPKRANDw0PDRApDw0PDRANDw0PKRANDykQKQ8NECkPKRApDykQKQ8NEA0PKRANDw0PDQ8NEA0PDQ8NEA0PDQ8NDyoPDQ8pEA0PDQ8NECkPKRANDw0PDRANDw0PDRAMEA0PDQ8NEA0PDQ8NEAwQDQ8NDyoPKRApDw0PKg8NDykQKQ8ABHVzNw8pEA0PDRAMECkPDRAMEA0PDRApDw0PKRApEAwQKQ8pECkQKQ8pEAwQDQ8pEA0PDQ8NEAwQDQ8NDw0QDQ8NDw0QDBApEAwQDQ8NDw0QKQ8NDw0QKQ8NEAwQKQ8NEA0PKRApDykQDQ8NDw0QDBANDw0PKRANDw0QKQ8NDykQKRApDwAEdXI3ECkQDBANDw0PKRANDw0PDRANDykQDQ8pECkPDQ8pECkPKg8pECkPDQ8NECkPDRAMEA0PDQ8NEA0PDQ8NEAwQDQ8NDw0QDQ8NDw0QDBANDw0PDRANDw0PKRApECkPDQ8NEAwQKRAMECkPKRApEAwQDQ8NDw0QDBANDw0PDRANDw0PDRAMEA0PDQ8NECkPDRApDw0PDRANDw0PDRAMEA0PDQ8NEA0PDQ8NEAwQDQ8NDw0QDQ8pECkPDQ8NEA0PDQ8NEAwQDQ8NDw0QDQ8pECkPDQ8NEA0PDQ8NEAwQDQ8NDw0QDQ8NDw0QDBANDw0PDRANDykQDBANDw0QDBANDykQKQ8NDw0QDQ8NDw0QDBANDykQDQ8NDw0QDBANDw0PDRANDykQKQ8NDykQDQ8NECgQKRAADQUQKRAMEA0PDQ==’

– Sau khi restart, Hass sẽ thêm thực thể switch.a3_air_cold_29 cho mã tín hiệu Remote vừa học.

– Bạn có thể tham khảo thêm custom component SmartIR cho thiết bị điều khiển Remote.