Tham khảo:

+ Broadlink Switch in Home-assistant.io : link

+ TPLink Switch in Home-assistant.io : link

Ổ cắm Broadlink: hiện tại ổ cắm broadlink đưa vào Hass không ổn định. Bạn cân nhắc nếu sử dụng.

– Dùng App của Broadlink ( IHC, Broadlink ) để kết nối thiết bị với Router. Cấu hình IP tĩnh cho thiết bị trên Router.

– Dùng IP và MAC của thiết bị để kết nối trực tiếp với Hass.

– Thêm cấu hình broadlink switch vào configuration file của Hass:

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

Bạn xem hình để điều chỉnh đúng khoảng trắng (space) nhé.

switch:

# cong tac sp3 s
  – platform: broadlink
    host: IP
    mac: ‘MAC’
    type: spmini2
    friendly_name: ‘o_cam_sp3s’
    timeout: 20
# cong tac sp3
  – platform: broadlink
    host: IP
    mac: ‘MAC’
    type: sp3
    friendly_name: ‘o_cam_sp3’
    timeout: 20

Ổ cắm TPLink:

Thêm cấu hình TPLink switch vào configuration file của Hass:

– Dùng App của TPLink – KASA  để kết nối thiết bị với Router. Cấu hình IP tĩnh cho thiết bị trên Router.

– Dùng IP của thiết bị để kết nối trực tiếp với Hass.

– Thêm cấu hình tplink switch vào configuration file của Hass:

# TP-LINK
tplink:
  discovery: false
  switch:
    host: IP