Tham khảo:

+ MQTT Switch in Home-assistant.io : link

+ Tasmota for Home Assistant : link

 

Thêm cấu hình switch MQTT vào configuration file của Hass:

Công tắc 3 nút:

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

Bạn xem hình để điều chỉnh đúng khoảng trắng ( space ) nhé.

switch:
# sonoff 3 nut
  – platform: mqtt
    name: “switch_name_1”
    state_topic: “stat/mqtt_topic/POWER1″
    command_topic: “cmnd/mqtt_topic/power1″
    payload_on: “ON”
    payload_off: “OFF”
    qos: 1
  – platform: mqtt
    name: “switch_name_2”
    state_topic: “stat/mqtt_topic/POWER2″
    command_topic: “cmnd/mqtt_topic/power2″
    payload_on: “ON”
    payload_off: “OFF”
    qos: 1
  – platform: mqtt
    name: “switch_name_3”
    state_topic: “stat/mqtt_topic/POWER3″
    command_topic: “cmnd/mqtt_topic/power3″
    payload_on: “ON”
    payload_off: “OFF”
    qos: 1

Công tắc 1 nút hoăc ổ cắm:

switch:
# sonoff 1 nut
  – platform: mqtt
    name: “switch_name”
    state_topic: “stat/mqtt_topic/POWER”
    command_topic: “cmnd/mqtt_topic/power”
    payload_on: “ON”
    payload_off: “OFF”
    qos: 1