Bạn cần biết ít về lệnh Linux để chạy các lệnh sau đây.

Mở file dhcpcd.conf và thêm các dòng sau vào cuối file.

interface eth0
static ip_address=192.168.1.7/24                                  => ví dụ 192.168.1.7 là IP tĩnh của Pi.
static routers=192.168.1.1                                                 => 192.168.1.1 là default gateway của router của Pi.
static domain_name_servers=8.8.8.8

Khởi động lại dịch vụ dhcpcd, chạy lệnh sau:

service dhcpcd restart