Cấu hình GPIO cho công tắc Tasmota Tuya NEO – Tuya wifi + RF (loại tròn có logo wifi):

Chọn Configure Module > Generic Module. Cấu hình như bên dưới.

Tuya 3 Gang
GPIO4: Relay1
GPIO5: button2
GPIO12: button3
GPIO13: Relay3
GPIO14: button1
GPIO15: Relay2
GPIO16: Led1

Tuya 2 Gang
GPIO4: Relay1
GPIO12: button2
GPIO13: Relay2
GPIO14: button1
GPIO16: Led1

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

Tuya 1 Gang
GPIO5: button1
GPIO15: Relay1
GPIO16: Led1

Tuya 4 Gang
GPIO0: Led1
GPIO3: Button2
GPIO4: Relay2
GPIO5: button3
GPIO12: button4
GPIO13: Relay4
GPIO14: Relay1
GPIO15: Relay3
GPIO16: Button1