Gói Samba của Linux có chức năng chia sẽ file / folder tới Windows PC, giúp tiện lợi cho bạn biên soạn trên nền Windows. 

Bạn cần chút kiến thức các lệnh Linux để thực hành bài này.

Cài đặt:

SSH vào Pi, chạy lệnh sau để cài đặt samba:

apt install samba

Cấu hình Samba:

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

Mở file /etc/samba/smb.conf

====> Thêm các dòng này vào cuối file.

[homeassistant]
path = /home/pi/hassio
writeable = yes
guest ok = yes
create mask = 0644
directory mask = 0755
force user = pi

 

Lưu lại và khởi động lại Samba.

systemctl restart smbd.service