Bước 1: Tải xuống Hassbian image.

Bước 2 : Sử dụng Etcher để flash Hassbian image vào thẻ nhớ SD.

Kết nối Wifi nếu bạn muốn dùng ngay:

  • Từ ổ SD > vào phân vùng boot > tạo mới file có tên wpa_supplicant.conf 
  • Điền vào nội dung dưới đây :
country=VN
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
    ssid=“YOUR_SSID”
    psk=“YOUR_PASSWORD”

Bạn cần phải chỉnh sửa các giá trị sau :

Country :  (vd: country= VN ở đây có nghĩa là Việt Nam).

Ssid : là tên wifi mà nhà bạn.

Psk : mật khẩu wifi.

Bước 3: Kết nối cáp Ethernet vào Pi hoặc Wifi ở bước trên. Lắp thẻ nhớ vào Raspberry Pi và bật lên.Việc cài đặt sẽ được hoàn tất trong khoảng 10 phút.

Để kiểm tra quá trình cài đặt thành công, bạn truy cập vào địa chỉ : http://IP_hassbian:8123

Xem thêm cài đặt và nâng cấp tại đây