Tham khảo thêm:

+ Docker guideline :  link

 

Chạy các lệnh sau để cài đặt Docker trên Raspberry Pi đang chạy hệ điều hành Linux : Raspbian, Hassbian …

Dependence Packages:

Giới thiệu: Module SIM kết nối với HASS gửi thông báo tin nhắn SMS, gọi điện thoại. Xem Chi Tiết.

apt update
apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common

Add Docker’s official GPG key:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add – –

# install docker
curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh && sh get-docker.sh

# Register its startup

systemctl start docker.service
systemctl enable docker.service

# add user “pi” to docker if needed
usermod -aG docker pi