Giới thiệu đến các bạn thiết bị Sonoff NSPanel đã flash sẵn firmware Tasmota và màn hình HMI ( US, EU ) giúp dễ dàng hiển thị, điều khiển các thực thể ( entities ) của Hass.

Bạn thực hiện thêm các bước bên dưới, liên hệ mình nếu không rõ nhé.

Bước 1: Cài đặt addon AppDaemon cho Hass.

Sau khi cài đặt, bạn cấu hình các bước sau cho AppDaemon:

+ Thêm package babel vào AppDaemon Options:

init_commands: []
python_packages:
- babel
system_packages: []

+ Cập nhật thông tin Hass, Mqtt vào file appdaemon.yaml:
Trong thư mục homeassistant, addon Appdemon có tạo 1 thư mục appdeamon:

homeassistant/appdaemon#
appdaemon.yaml apps compiled dashboards namespaces www

Bạn mở file appdaemon.yaml, cập nhật thông tin HASS, MQTT vào mục plugins:

plugins:
 HASS:
  type: hass
  ha_url: 'http://hass_ip:8123'
  token: 'hass_token'
 MQTT:
  type: mqtt
  namespace: mqtt
  client_id: 'appdaemon'
  client_host: broker_ip
  client_port: 1883
  client_user: 'user'
  client_password: 'mqtt_pass'
  client_topics: NONE


+ HASS:
– ha_url
– token : vào Hass profile, tạo access token.


+ MQTT:
– broker_ip

– user, mqtt_pass

Sau đó, Start addon AppDaemon, kiểm tra xem có lỗi trong mục Log không nhé.

Bước 2: Cấu hình thông tin MQTT vào công tắc NSPanel. Sau đó bạn lưu lại mqtt topic của NSPanel nhé.

Bước 3: 
+ Chép nspanel-lovelace-ui và apps.yaml vào mục apps của homeassistant/appdaemon:

appdaemon.yaml apps compiled dashboards namespaces www

Mở file apps.yaml để cập nhật Mqtt và thêm các thực thể của Hass vào.

panelRecvTopic, panelSendTopic : cập nhật mqtt topic của nspanel vào nspanel_topic.

model : có các giá trị:
+ us-p : nspanel US bản đứng.
+ us-l: nspanel US bản nằm ngang.
+ eu: nspanel EU.

Cards bao gồm:

+ cardGrid hỗ trợ các loại entity : cover, switch, input_boolean, button, scenes, and light

cards:
 - type: cardGrid
  title: ten_trang_screen
  key: main_scr  # screen mà screenserver đi đến.
  entities:
   - entity: switch.ss26_6b40a9
    name: Quạt Mát
    icon: fan
   - entity: switch.a3_nsw2_9b011c_1
   - entity: switch.sonoff_10013d3b29_1
    icon: lightbulb-outline
   - entity: switch.a3_nsw2_9b011c_2
   - entity: switch.brl_100_162_switch
    icon: fan
   - entity: switch.1343_aqara_nut_1

ádasd

 

UPDATING …